Monthly Archives: September 2015

 • เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส_202

  เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส

  Posted on September 20, 2015 by เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส in Uncategorized.

  ก๊าซชีวภาพ หรือ ไบโอแก๊ส (Biogas) คือ ก๊าซที่เกิดจากหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำเสียและของเสีย โดยอาศัยกลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ ทำหน้าที่หมักย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เปลี่ยนรูปเป็นก๊าซชีวภาพ องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ ประเภทน้ำเสียและของเสียที่สามารถนำมาผลิตก๊าซชีภาพ น้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ น้ำเสียจากโรงงานเกษตรอุตสาหกรรม เศษขยะอินทรีย์ การหมักย่อยพืชพลังงาน เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพที่สถาบันให้บริการ คุณสมบัติ ก่อสร้างง่าย ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นราคาถูก ง่ายต่อการบำรุงรักษา มีประสิทธิภาพในการหมักย่อยน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการฟาร์มขนาดเล็ก คุณสมบัติ สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง มีความยั่งยืนในการใช้งาน ง่ายต่อการบำรุงรักษา สามารถประยุกต์ใช้กับน้ำเสียได้หลากหลายประเภท คุณสมบัติ ผลิตก๊าซชีวภาพได้ดี และรองรับน้ำเสียได้มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพให้สารอินทรีย์และแบคทีเรียสัมผัสกันมากขึ้น รักษาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ให้อยู่ในระบบได้ดีขึ้น เหมาะกับน้ำเสียประเภทโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม คุณสมบัติ ผลิตก๊าซชีวภาพได้ดี และรองรับน้ำเสียได้มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพให้สารอินทรีย์และแบคทีเรียสัมผัสกันมากขึ้น รักษาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ให้อยู่ในระบบได้ดีขึ้น เหมาะกับน้ำเสียประเภทโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม คุณสมบัติ มีการกวนผสมแบบไหลย้อนขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหมักย่อย มีการกักเก็บเชื้อจุลินทรีย์และแยกประเภทเชื้อในแต่ละห้องทำให้ระบบมีความเสถียรมากขึ้น รองรับภาระ shock load และลักษณะของเสียได้หลากหลาย เหมาะกับน้ำเสียที่มีอัตราการไหล แบบไม่สม่ำเสมอ ประโยชน์ของก๊าซชีภาพ ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  Continue Reading...
  No Comments.
Plugin from the creators ofBrindes :: More at PlulzWordpress Plugins