• เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส

  ก๊าซชีวภาพ หรือ ไบโอแก๊ส (Biogas) คือ ก๊าซที่เกิดจากหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำเสียและของเสีย โดยอาศัยกลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ ทำหน้าที่หมักย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เปลี่ยนรูปเป็นก๊าซชีวภาพ

  องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ

  องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ

  ประเภทน้ำเสียและของเสียที่สามารถนำมาผลิตก๊าซชีภาพ

  Biogas Farm Biogas Waste Water
  น้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ น้ำเสียจากโรงงานเกษตรอุตสาหกรรม
  Biogas Foodwaste Biogas Napiergrass
  เศษขยะอินทรีย์ การหมักย่อยพืชพลังงาน

  เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพที่สถาบันให้บริการ

  เทคโนโลยีบ่อหมักรางรุ่นเล็ก

  Biogas Channel Digester Junior คุณสมบัติ

  • ก่อสร้างง่าย ใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นราคาถูก
  • ง่ายต่อการบำรุงรักษา
  • มีประสิทธิภาพในการหมักย่อยน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์
  • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการฟาร์มขนาดเล็ก

  เทคโนโลยีบ่อหมักราง

  Biogas Channel Digester คุณสมบัติ

  • สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว
  • มีประสิทธิภาพสูง มีความยั่งยืนในการใช้งาน
  • ง่ายต่อการบำรุงรักษา
  • สามารถประยุกต์ใช้กับน้ำเสียได้หลากหลายประเภท

  เทคโนโลยีบ่อหมักรางรุ่นแบบผสมผสาน

  Biogas Hybrid Digester คุณสมบัติ

  • ผลิตก๊าซชีวภาพได้ดี และรองรับน้ำเสียได้มากขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพให้สารอินทรีย์และแบคทีเรียสัมผัสกันมากขึ้น
  • รักษาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ให้อยู่ในระบบได้ดีขึ้น
  • เหมาะกับน้ำเสียประเภทโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

  เทคโนโลยีบ่อหมักแบบกวนสมบูรณ์

  Biogas CMU CSTR คุณสมบัติ

  • ผลิตก๊าซชีวภาพได้ดี และรองรับน้ำเสียได้มากขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพให้สารอินทรีย์และแบคทีเรียสัมผัสกันมากขึ้น
  • รักษาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ให้อยู่ในระบบได้ดีขึ้น
  • เหมาะกับน้ำเสียประเภทโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

  เทคโนโลยีบ่อหมักแบบมีผนังกั้น

  Biogas CMU–ABR คุณสมบัติ

  • มีการกวนผสมแบบไหลย้อนขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหมักย่อย
  • มีการกักเก็บเชื้อจุลินทรีย์และแยกประเภทเชื้อในแต่ละห้องทำให้ระบบมีความเสถียรมากขึ้น
  • รองรับภาระ shock load และลักษณะของเสียได้หลากหลาย
  • เหมาะกับน้ำเสียที่มีอัตราการไหล แบบไม่สม่ำเสมอ

  ประโยชน์ของก๊าซชีภาพ

  ใช้เป็นพลังงานทดแทน

  ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

  เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ

  ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Plugin from the creators ofBrindes :: More at PlulzWordpress Plugins