• การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะและประสิทธิภาพ

    Human_Assets_Investment

      ในการทดสอบเครื่องยนต์ การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกวัดเป็นอัตราการไหลเชิงมวล ซึ่งเครื่องยนต์ขนาดใหญ่จะมีการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมาก ดังนั้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการเปรียบเทียบได้จึงกำหนดในรูปแบบของการสิ้นเปลืองจำเพาะ (Specific.fuel.consumption,.sfc) ซึ่งเป็นอัตราการไหลของมวลเชื้อเพลิงต่อหน่วยกำลังที่ให้ออกมาและเป็นการวัดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ในการใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตงานออกมา  ค่าการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะยิ่งต่ำก็ยิ่งดี และโดยทั่วไปแล้วจะคำนวณในรูปของการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะเบรก (Brake.specific.fuel.consumption,.bsfc) คือเป็นอัตราการไหลของมวลเชื้อเพลิงต่อหน่วยกำลังเบรกที่ให้ออกมา (P.ในสมการ.(2.22).เป็น Pb) ค่า.bsfc.ที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟจะมีค่าประมาณ ซึ่งเท่ากับ.270.g/(kWh).และสำหรับเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด ค่า bsfc ที่ดีที่สุดจะต่ำกว่า และสำหรับเครื่องยนต์ที่จุดระเบิดด้วยการอัดขนาดใหญ่อาจมีค่าต่ำกว่า หรือ 

      เนื่องจากค่าการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นค่าที่มีหน่วย ทำให้ไม่สะดวกในการนำไปใช้ จึงได้มีการกำหนดค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ในรูปของค่าที่ไม่มีหน่วยขึ้น ซึ่งก็คืออัตราส่วนระหว่างงานที่ได้ต่อวัฏจักรกับพลังงานเชื้อเพลิงที่ใส่เข้าไปต่อวัฏจักร โดยพลังงานเชื้อเพลิงที่สามารถปล่อยออกมาจากการเผาไหม้จะหาได้จากมวลของเชื้อเพลิงที่ส่งเข้าไปในเครื่องยนต์ต่อวัฏจักรคูณด้วยค่าความร้อนของเชื้อเพลิง อัตราส่วนดังกล่าวเรียกว่า.“ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานเชื้อเพลิง”.(Fuel.conversion.efficiency,)

      การหาค่า.นิยมใช้กำลัง (P).เป็นกำลังเบรก ซึ่ง.ที่ได้ก็จะเป็นประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานเชื้อเพลิงเบรก (Brake.fuel.conversion.efficiency,).แต่ถ้าใช้งานต่อวัฏจักรหรือกำลังบ่งชี้ก็จะได้เป็นประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานเชื้อเพลิงบ่งชี้ (Indicated.fuel.conversion.efficiency,)

     

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Plugin from the creators ofBrindes :: More at PlulzWordpress Plugins