• เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส ขนาด 250KVA

  เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส ขนาด 200KW 250KVA 2ชุด พร้อม Blower

  เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส (50) เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส (72) เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส (84) เครื่องปั่นไฟไบโอแก๊ส (86)

  Hisilicon K3

   

  Hisilicon K3

  ติดตั้ง ศูนย์กำจัดมูลฝอยแบบครบวงจร พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

  เริ่มต้นงาน 23 มีนาคม 2559

  ส่งงาน 11 เมษายน 2559

  ที่มาโครงการ

  ปัจจุบันจังหวัดฉะเชิงเทรา มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ ๔๘๑ ตัน/วัน ซึ่งในจำนวนนี้มีขยะมูลฝอยเพียง ๒๖๙ ตัน/วัน หรือประมาณ ๕๔% เท่านั้น ที่มีการเก็บขนไปกำจัด โดยท้องถิ่นที่ดำเนินการกำจัดขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล มีเพียง ๔ แห่งเท่านั้น จากทั้งหมด ๒๒ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลบางคล้า เทศบาลตำบลหอมศีลเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เทศบาลตำบลเทพราช ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อม และศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพเช่น กรณีของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพนมสารคาม แต่ไม่สามารถนำขยะมูลฝอยไปกำจัดในที่ดังกล่าวได้ เนื่องจากปัญหาการต่อต้านจากประชาชน เทศบาลตำบลบางคล้า มีระบบแต่การดำเนินงานปัจจุบันยังไม่ถือเป็นการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ยังไม่มีระบบกำจัดขยะที่ถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่เทกองกับพื้น มีการไถกลบบ้างเป็นครั้งคราว

   

   

  องค์ประกอบของขยะมูลฝอย

  จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้ว่าจ้างศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผู้ศึกษาได้วิเคราะห์องค์ประกอบทางกายภาพ พบว่าองค์ประกอบของขยะมูลฝอยในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย เศษอาหาร ๒๘% กระดาษ ๒๘% พลาสติก ๑๖% ผ้า ๑๐% โลหะ ๗% โฟม ๕% ไม้ ๓% แก้ว ๑% ยาง/หนัง ๑% และ หิน/กระเบื้อง/กระดูกสัตว์ อีก ๑% (ข้อมูลจากศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๔๙)

  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดฉะเชิงเทรา

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยดำเนินการหลักในการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด ตามนโยบายการบริหารจัดการมูลฝอยของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เห็นความสำคัญในการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะ

  มูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน ซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดประชุมสัมมนาพหุภาคี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และที่ประชุมได้เห็นชอบในการแบ่งพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเป็น ๒ โซน และได้มีการจัดประชุมเพื่อดำเนินการชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมในพื้นที่โซนที่ ๑ และ โซนที่ ๒  ดังนี้

  ๑) ศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมเขาหินซ้อน (โซนที่ ๑)

  มีพื้นที่ครอบคลุม ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอพนมสารคาม สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ และราชสาส์น รองรับขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๑ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาล ๔ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๑๗ แห่ง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยดำเนินการหลัก มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ ๑๑๙ ตัน/วัน สำหรับสถานที่ตั้งศูนย์ ขณะนี้มีสาธารณประโยชน์ จำนวน ๒๐๐ ไร่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคามซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ยืนยันการเข้าใช้พื้นที่แล้ว

  ๒)  ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองไม้แก่น (โซนที่ ๒)

  มีพื้นที่ครอบคลุม ๗ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง แปลงยาว บางคล้า บ้านโพธิ์ บางปะกง บางน้ำเปรี้ยว และอำเภอคลองเขื่อน รองรับขยะมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙๐ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาล ๑๘ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๗๒ แห่ง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยดำเนินการหลัก มีปริมาณขยะมูลฝอย ประมาณ ๓๖๒ ตัน/วัน สำหรับสถานที่ตั้งศูนย์ จากผลการศึกษาเสนอพื้นที่ทางเลือก ได้แก่ พื้นที่ สปก. จำนวน ๒๐๐ ไร่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว     การพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ดังกล่าว ต้องอาศัยผลการศึกษาความเหมาะสม ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำลังดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัด โดยมีศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Plugin from the creators ofBrindes :: More at PlulzWordpress Plugins